עמלת פירעון מוקדם

נפתח בסיפור: יבואנית רכב מסוימת, נטלה אשראי בגובה 103 מיליון שקלים (באמצעות מספר הלוואות) מאחד הבנקים הגדולים במשק. עוד לפני מועד הפירעון פנה הבנק לחברה בדרישה לפירעון מיידי בעבור מלוא הסכום. הסיבה לכך הייתה שהבנק חשש כי יתקשה לגבות את כספים אלה בעתיד. החברה הסכימה לדרישה ואישרה לאותו בנק לחלט את כספי הפיקדון שברשותה ובינהם גם עמלת פירעון מוקדם, שהועמדו כבטוחה להלוואות אלה, כך שההלוואה כוסתה במלואה.

הסיפור יכול היה להסתיים כאן, אך בבנק בחרו אחרת. נוסף על הדרישה לפקוע את מלוא הסכום עוד לפני המועד שנקבע בין הצדדים, נדרשה החברה לשלם עמלת פירעון מוקדם בגובה 10 מיליון שקלים, הכללת בתוכה קנס כספי בסך מאות אלפי שקלים, בגין אי מתן הודעה מוקדמת. הבנק אף הסביר לחברה ההמומה, כי הוא רשאי לגבות את עמלה זו בכל מקרה, גם אם היוזמה לפירעון המוקדם הייתה בכלל מצידו. כמה שנים לאחר מכן, החלה החברה בהליכי פירוק.

 

מהי עמלת פירעון מוקדם?

עמלת פירעון מוקדם היא סוג של "פיצוי" כספי שמשולם לבנק כאשר הוא מאבד את גובה התשואה בעבור הסכום שנפרע עבורה. תשלום זה נועד למטרה שבה הבנק מעניק ללקוח שלו (אדם פרטי או חברה) הלוואה, אך מעוניין להבטיח את כדאיות הפירעון. על פי חוק, מדובר בפעולה מוצדקת כאשר חל מקרה שבו היוזמה לפירעון המוקדם מגיעה מצידו של הלקוח.

למרות זאת, כאשר הבנק דורש מיוזמתו את הפירעון המוקדם ומחייב את נוטל ההלוואה בעמלה על כך, צריכה להיבדק הסיבה לכך וכן כשרות המעשה. אם יוכח כי לא פעל הבנק בתום לב מול הלקוח ובכפייה, כפי שהתרחש במקרה המפורט, צפוי הבנק לעונשים כספיים חמורים לרבות תשלום הוצאות משפט וסנקציות נוספות על פי הקבוע בחוק.

 

הבנק חייב לוודא שהלקוח מודע לתנאי הפירעון המוקדם

הבנקים מחויבים לחובת גילוי מוקדם (סעיף 5(א) לחוק הבנקאות), לפיהם עליהם לשקף ללקוח כל פרט חשוב לגבי השירות שהם מעניקים לו, תוך מסירת הסיכונים במלואם. במעמד העסקה, הבנק מחויב להסביר ללקוח בצורה ברורה ובהירה לגבי מהות ומשמעות העסקה והשלכותיה, תוך ווידוא שכל הפרטים שנמסרו הובנו היטב על ידי הלקוח. כאשר מתרחשת חריגה מההבנות בין הצדדים וסטייה מהלך העניינים שסוכם ביניהם, נשללת מהבנק הזכות לדרוש את אותו "פיצוי" בשיעור עמלת הפירעון המקודם וזאת בשל הפרת חובת הגילוי מצידו של הבנק.

על אותו בנק אגב, הוטל תשלום פיצויים ללקוח בסך 133,745 ₪, כולל צירוף ריבית והצמדה כדין מיום הגשת התביעה, לרבות הוצאות משפט על סך 50,000 ₪ נוספים.

במקרה נוסף שאירע מול בנק מזרחי טפחות, התקבלה בבית המשפט תביעה ייצוגית על סך 180 מיליון שקלים, בגין גביית עמלת פירעון מוקדם על הלוואות לצורכי דיור, שניתנו בהרכב משולב של מספר מסלולים. התביעה עמדה על כך שבחלק מהמסלולים נוצרו הפרשי היוון שליליים, שכתוצאה מהם הבנק מחוייב לכאורה להחזיר כספים ללקוח. מסלולים שכללו הפרשי היוון חיוביים, חייבו כמקובל, בקבלת כספים (פיצויים) מצד הלקוחות. אלא שהבנק הואשם בכך שלא ביצע קיזוז בין הפרשי ההיוון כמקובל לאורך מתן המסלולים השונים וזאת בניגוד לחוק הבנקים.

 

מתי צפוי הבנק לדרוש את עמלת הפירעון המוקדם?

למרות שעמלת פירעון מוקדם נכונה לכלל סוגי ההלוואות, היא מתמקדת בעיקר בסוגיית הדיור והמשכנתאות. הבנק מצהיר בפני נוטלי המשכנאות כי הם עשויים להיות מחויבים בעמלות שונות בגין פירעון מוקדם או כאשר מתרחש מיחזור משכנתא. את התחשיב שמבצע הבנק לגבי סכום העמלה, עליו לכלול בדף ההסבר שמוענק לנוטל המשכנתא כחלק מניירת ההלוואה. בנוסף על הבנק לצרף פרטים לבקשת הלקוח, לגבי גופים המספקים סיוע במשכנתא מטעם משרד הבינוי והשיכון, על מנת שיוכלו לבדוק את אופן החישוב של הבנק ולברר האם ניתן להימנע מתשלום או להפחית את התשלום. יצוין כי כל בעל משכנתא שקיבל סיוע מטעם משרד הבינוי והשיכון, אמור להיות פטור לחלוטין מתשלום עמלת פירעון מוקדם.

הבנק עשוי לדרוש את עמלת הפירעון המוקדם כאשר:

  • בוצע החזר מלא של סכום ההלוואה, כולל ריביות, טרם מועד הסיום שנקבע בין הצדדים ובתשלום אחד ("פירעון מוקדם מלא").
  • בוצע החזר חלקי של סכום ההלוואה טרם מועד הסיום שנקבע בין הצדדים ובתשלום אחד ("פירעון מוקדם חלקי")
  • בוצעה החלפה של המשכנתא הנוכחית במשכנתא חדשה ("מיחזור משכנתא"). הדבר נכון גם למיחזור הלוואות בסכומים גבוהים.

 

נוטלי הלוואות ומשכנתאות צפויים להתמודד עם חמש עמלות שונות

על פי החוק, הבנקים רשאים לגבות חמישה סוגי עמלות שונות לאורך חיי ההלוואה הפעילים או בסיומם, כאשר החישוב של הסכום הכולל תמיד יהיה תלוי במסלול שבו ניתנה ההלוואה (למשל: ריבית משתנה, ריבית צמודה למדד, ריבית שקלית, מסלול ללא נקודות יציאה וכד'). לכן כאשר הבנק מגיע אליכם בדרישות, תמיד מומלץ לבדוק את הדברים מול עורך דין בנקים מנוסה ולפעול משפטית בכל מצב שבו חלה הפרת התנאים של הבנק כלפי הלקוח שלו, או הפרת חובותיו החוקיות.

 

חמשת סוגי העמלות

עמלה תפעולית חד פעמית

עמלה על סך 60 ₪ לכל היותר (העמלה עשויה להשתנות מעת לעת), בשל השירות שהלקוח מקבל מהבנק לגבי תחשיב פירעון ההלוואה, פעולות מטעם הנציג וכד'.

 

עמלת אי-הודעה מוקדמת על פירעון חלקי או מלא של הסכום

עמלה זו מחויבת להיות בשיעור של עד 0.1% מכלל הסכום שנפרע. עמלה זו לא נגבית כאשר נוטלים הלוואה נוספת לצורך החזר המשכנתא או כאשר נוטל ההלוואה נפטר (יש להודיע על כך בכתב תוך 45 ימים ממועד הפטירה).

 

עמלת הפרשי היוון/ ריבית/ קנס משכנתא/ הפסד

זהו ה"פיצוי" לבנק על שהפסיד סכום שהיה ניתן לו, אילו הייתה משולמת ההלוואה בסיום התקופה על פי התנאים. עמלה זו זוכה להנחה חוקית של 10%-40% בהתאם לסוג ההלוואה ולזמן שחלף מיום קבלתה ועד למועד הפירעון המוקדם המלא. אם חל פירעון מוקדם חלקי, העמלה תחושב באופן יחסי על פי הסכום שנפרע, כמות התשלומים שהוקדמו וסכום ההלוואה המלא.

כדי לבדוק את כדאיות הפירעון של הלוואות אלה ביחס לעמלות עליהן, יש להתייעץ עם מומחה.

 

עמלת מדד ממוצע

נכונה להלוואות צמודות למדד שהפירעון עליהן חל בין 1-15 לחודש. זהו "פיצוי" חלקי עבור הבנק על תקופת ניהול ההלוואה, במצב שבו הסכום לא הוצמד למדד. אם התקיים פירעון מוקדם בין התאריכים 16-30 לחודש, עמלה זו לא תיגבה.

 

עמלת הפרשי שער

נכונה להלוואות צמודות למטבע חוץ, או מנוהלות במט"ח. גובה העמלה יחושב על פי ההפרש בין מטבע החוץ ביום הפירעון המוקדם, לבין שער אותו מטבע ביומיים שקדמו לו. גם עמלה זו יכולה להיות פטורה, אם תינתן הודעה לבנק מראש לגבי הפירעון המוקדם עד שני ימי עסקים מראש.

אם נדרשתם לשלם עמלת פירעון מוקדם בניגוד לתנאים הנקובים בחוזה ההלוואה או מתוך יוזמה פנימית של הבנק הנכפית עליכם – יש מה לעשות! פנו אל משרדנו על מנת לבחון את הנושא ולקבל ליווי והדרכה לשם בדיקת הנושא וכן הגעה להליכים משפטיים מול הבנק, כאשר יש בכך צורך.

צרו קשר ואנו נדאג לכם לפתרון הטוב ביותר!

מאמרים נוספים בתחום

במציאות שבה כל אחד מאיתנו חי כיום, העולם הפך להיות הרבה יותר קטן מאשר היה בעבר – יתרה מכך, דברים רבים ברחבי העולם הפכו להיות הרבה יותר ניגשים עבור כל אחד מאיתנו. את ההוכחה הניצחת לכך ניתן לראות בתחום המסחר שחצה בעשורים האחרונים גבולות, וכיום ניתן לרכוש מוצרים מכל...
הבנקים בישראל ובאופן כללי בעולם, הם מוסדות מרכזיים במדינה שנמצאים בעמדת כוח אל מול כל לקוח שהוא. החוק במדינת ישראל מנסה לצמצם את הפערים הקיימים בין הלקוח לבין הבנקים עד כמה שניתן, ברוב המקרים על ידי חקיקה. ישנם מקרים רבים לאורך ההיסטוריה המשפטית של מדינת ישראל בהם נהגו רשויות...
בין תפקידיו הרבים של בנק ישראל ורשויות המדינה באופן כללי, ניתן למצוא את מדור החשבונות המוגבלים. בנק ישראל או רשויות אחרות שעוסקות בנושא, ראו לנכון ועל בסיס ראיות מוצקות להגביל את חשבון הבנק הנבדק מסיבות כאלה ואחרות שעליהן נדבר ונתמקד לאורך העמוד הקרוב. תהליך הפיכת חשבון בנק לחשבון מוגבל...
הסדר חוב מול הבנקים, כפי שזה נשמע, הינו תהליך שבו הנושה (במקרה הזה הבנק) הלווה לגורם מסוים (אדם פרטי, גוף או ארגון פרטי וכו') כסף עבור מטרה מסוימת ומסיבה מסוימת הכסף לא חזר במלואו לבנק. תפקידו של הבנק הוא בין היתר לאפשר לאזרחים להתנהל בצורה פיננסית ולנהל אורח חיים...
עיקול חשבון בנק הינה פעולה שננקטת כנגד אדם פרטי או ארגון כתוצאה מחוב כזה או אחר שהוא חייב בו. במדינת ישראל ישנו חוק הוצאה לפועל, שמאפשר לראש ההוצאה לפועל להורות על הטלת עיקולים כאלה ואחרים על נכסיו וכספו האישי של האדם החייב. כחלק ממגוון הפעולות העומדות בפניי הוצאה לפועל,...
עיקול חשבון בנק הוא בעל השלכות כלכליות קשות על החייב ובני משפחתו. העיקול יכול להתבצע עם או בלי אזהרה על כך מראש בהתאם לנסיבות. ההליכים להסרת העיקול מהחשבון עשויים להימשך בין כמה ימים למספר שבועות. עיקול חשבון בנק באופן לא מוחלט עשוי להידמות לחשבון מוגבל: הבעלים בחשבון מנועים ממשיכת...
אורח החיים המודרני, התקדמות הרפואה ושיפור איכות החיים, מגדילים את תוחלת החיים, ומאפשרים לחלקים הולכים וגדלים באוכלוסייה לחיות שנים רבות יותר באיכות חיים טובה יותר. העלייה המתמדת בתוחלת החיים יחד עם כניסת הטכנולוגיה לעולם הבנקאי מציבים לא מעט אתגרים בפני הגיל השלישי בניהול ענייניהם הפיננסים לרבות ניהול שוטף של...
אדם שהוגדר במסגרת פשיטת רגל זכאי לקבל זכויות בסיסיות על אף היותו בעבר או בהווה פושט רגל. רק אדם פרטי יכול להיות מוכרז כפושט רגל. רובם הגורף של מקרי פשיטת הרגל נובעים מחוסר יכולת של החייב להחזיר את כספו לנושים ממנו לקח כסף. מטרת תהליך פשיטת הרגל הוא לאפשר...
עיקול חשבון הבנק הינה פעולה שמבוצעת כנגד אדם שהוכחה הטענה שהוא חייב כסף לאדם אחר ואינו משלם את החוב. פעול עיקול חשבון הבנק הינה פעולה שמבוצעת על ידי ראש ההוצאה לפועל: כאשר זוכה (אדם החייבים לו כסף) פונה אל ראש ההוצאה לפועל בטענה שאדם אחר חייב לו כסף ואינו...
רמיסה של זכויות הלקוח תחת רגליו הכבדות של הבנק היא תופעה מוכרת, כמעט לכל אדם המחזיק חשבון בנק לניהול ענייניו הכספיים. הנזק יכול להיות עצום, בייחוד כאשר הבנק מחליט לסגור את קו האשראי של חשבון עסקי למשל, אז יכולה פעולה כזאת להביא לסגירה של העסק, או החזרת צ'קים שלא...
הגשת תביעה נגד הבנק הבינלאומי אינה פעולה נפוצה מאוד. למעשה, הרבה יותר נפוצים הם המקרים בהם הבנק תובע את לקוחותיו ולא להיפך. הסיבה לכך נעוצה בעיקר בחוסר ההבנה של לקוחות הבנק את מערכת היחסים שלהם עם הבנק, כפי שהיא מובנת על ידי החוק וכן בגלל החשש של רוב הלקוחות...
תביעה בנקאית היא תביעה בעלת אופי מיוחד. פירוט העובדות וציון לשון החוק אינם מספיקים כאן. חשוב להכיר היטב את נבכי עולם הבנקאות, את המונחים והשפה המקובלת, להבין תדפיסים ודוחות בנקאיים, להכיר את תפקידים העובדים בדרגים השונים ולצפות מראש את התנהגות הבנק אל מול התביעה.  אם אתם חושבים שיש לכם עילה...
בנק ערביי ישראל, כמו בנקים רבים אחרים, הוא גוף מוסדי עם בירוקרטיה מורכבת. בנוסף על המערכת המסועפת, דרכה צריכים לקוחות הבנק לעבור עם כניסתם להסכמי התקשרות עם הבנקים, הבנק מורכב גם מבני אדם, שיש להם נטיה טבעית לטעות לפעמים,להפעיל שיקול דעת מוטעה ואף לפעול מתוך רגש במקום מתוך שיקולים מקצועיים....
בחיי היום יום רובנו לא באמת עוצרים לחשוב על הנושא הזה ועל החשיבות של הבנק בחיינו. אנחנו רגילים שהמשכורת שלנו מגיעה ישירות לבנק בכל חודש ומידי פעם אנחנו הולכים לשם לפגישות שונות. יש רגעים שבהם נזדקק להלוואה ולרוב הבנק יאשר זאת ופעם בחיים נרצה גם לקחת משכנתא לשלושים שנה....
תהליך יציאה מחשבון בנק משותף הינו תהליך שמושפע ממספר גורמים בהם ניגע ונתמקד לאורך העמוד הקרוב. אך ראשית, על מנת להבין את התהליך בצורה המיטבית, נרחיב מהו בעצם חשבון בנק משותף. חשבון בנק משותף הינו חשבון בנק שנפתח על ידי יותר מאדם אחד (בדרך כלל קורה לאחר שזוגות מתחתנים...
הבנקים במדינת ישראל ובאופן כללי בעולם הם בין המוסדות הציבוריים בעלי הכוח הרב ביותר. העובדה שכמעט כל אזרח (למעט מיעוט חריג וילדים מתחת לגיל 18) במדינת ישראל נמצא בעבר או בהווה בקשר כזה או אחר מול בנק- מוכיח את הטענה הזו. כל הפעולות הכלכליות שאנו מבצעים בחיי היום יום...
ערבות מכל סוג שהיא, הינה סוג של מנגנון משפטי שמוכר על ידי רשויות החוק, שמטרתו היא הבטחת תשלום והסדרת חובות קיימים. בין סוגי הערבויות הקיימות תוכלו למצוא ערבות בנקאית (שניתנת על יד הבנק), ערבות שניתנת על ידי אדם אחר שערב לבעל החוב (ערבות צד ג'), ערבות על בסיס שטר...
חשבון בנק של אדם הוא חלק מכלל נכסיו, ולכן עם מותו הוא יועבר ליורשיו על פי חוק או בהתאם לצוואה שהשאיר. אולם התהליך אינו פשוט. מיד עם היוודע דבר מותו של אדם, הבנק יקפיא את כל החשבונות, הזכויות והפעילות הכספית אשר מתנהלות אצלו, עד אשר יקבל לידיו צו ירושה...
בנק מרכנתיל, כמו בנקים רבים אחרים בישראל, הוא גוף רב כוח, עתיר ממון, שאזרחים רבים תלויים בשירותיו, שפעילותו מאופיינת בבירוקרטיה מורכבת. הבירוקרטיה המורכבת מונעת ברובה על ידי בני אדם, שיש להם נטייה טבעית ומובנת לביצוע טעויות אנוש, אך בניגוד לשירותים מסחריים רגילים הניתנים לאזרחים בישראל, טעויות במתן שירות על...
בנק פועלי אגודת ישראל, או פאגי, בכינויו הנוכחי, היה בנק עצמאי, ששירת בעיקר את הציבור החרדי והדתי לאומי. כיום הבנק הפך לשלוחה של הבנק הבינלאומי הראשון והוא מתנהל תחת שמו הישן, אך אינו בנק עצמאי. אם אתם חוששים שנעשה לכם עוול על ידי בנק פאגי, או בנק פועלי אגודת...