ירושת חשבון בנק

חשבון בנק של אדם הוא חלק מכלל נכסיו, ולכן עם מותו הוא יועבר ליורשיו על פי חוק או בהתאם לצוואה שהשאיר. אולם התהליך אינו פשוט. מיד עם היוודע דבר מותו של אדם, הבנק יקפיא את כל החשבונות, הזכויות והפעילות הכספית אשר מתנהלות אצלו, עד אשר יקבל לידיו צו ירושה או צו קיום צוואה מרשם הירושות.

לעיתים מאפשר הבנק למי שנחשבים יורשים ישירים למשוך סכומי כסף קטנים על מנת לאפשר צורכי קיום בסיסיים, אך הבנק לא יאפשר לעשות פעולות משמעותיות עד אשר יקבל לידיו קביעה רשמית מי הם היורשים של הכספים בחשבונות השונים. גם אם איפשר הבנק משיכת כספים עבור צרכיי מחיה בסיסיים, אין זה אומר דבר בנוגע לבעלות על החשבון או בנוגע למי זכאי לרשת את הכספים.

אם הבנק אישר שימוש בכספים לאדם שלא יוכר או יוכרז כיורש בסוף התהליך, יוכלו היורשים לתבוע את הכספים הללו מהבנק, והבנק יפרע מן האדם אשר נהנה מחלקים מן העיזבון שלא כדין.

 

הצעדים להתחלת הליך הירושה

לכן, על מנת להתחיל את ההליך מול הבנק יש לסיים את ההליך מול רשם הירושות והעיזבונות. אך לא די בצו של הרשם. על מנת למשוך כספים מהחשבון לאחר הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, ידרוש הבנק מסמך עליו חתומים כל היורשים שנקבעו בצו, ובו הנחיות מפורשות כיצד לחלק את הכספים ביניהם. הבנק פועל כך משום שמעת קבלת הצו, החשבון הופך להיות חשבון משותף של כל היורשים.

במצב כזה אין לבנק יכולת לקבוע כיצד מתבצעת החלוקה או האיזון בין כלל היורשים. אם אחד או יותר מהיורשים אינו מוכן לשתף פעולה ולחתום על מסך הנחיות לבנק, יצטרכו שאר היורשים לפנות לבית משפט לענייני משפחה על מנת לקבל צו בו יורה בית המשפט לבנק לחלק את הכספים בהתאם לקבוע בצו ירושה או קיום צוואה, על כל מקרה – מומלץ להתייעץ עם עורך דין בנקים עוד לפני שפונים לבנק.

 

שותפים בירושת חשבון הבנק

שותפות בחשבון בנק הינה דבר נפוץ ומקובל. מרבית חשבונות הבנק המשותפים הם של בני זוג שחולקים חשבון אחד. ישנם גם כמובן חשבונות בנק משותפים לצרכים עסקיים שונים ומגוונים. בנוסף לאלו, ישנם מקרים בהם הורים קשישים משתפים את אחד מילדיהם בחשבון הבנק שלהם, זאת על מנת שיסייע להם לנהל את העניינים הכספים בחיי היום יום בהיותם מבוגרים שמתקשים להתמודד עם החידושים והשינויים הטכנולוגיים במערכת הבנקאית.

כל אלו, בני זוג, הורים וילדים, שותפים עסקיים וכל שותפות אחרת שמנהלת חשבון ביחד, מוגדרים כשותפים בחשבון. ככלל, שותף בחשבון בנק הוא שותף לכל דבר ועניין שיש בחשבון. הוא רשאי לבצע כל פעולה או משיכה מהחשבון. לשותף יש בעלות חוקית על מחצית מהכספים ושאר הזכויות הקיימות בחשבון, ובכלל זה ניירות ערך וניירות סחירים אחרים. שותף בחשבון בנק נושא גם באחריות על מחצית מההתחייבויות בחשבון.

 

האם שותף זכאי לרשת מחצית מהכספים והזכויות בחשבון הבנק?

לעניין ירושת חשבון בנק, בית המשפט מבחין בין "סוגי" שותפים על פי מהות השיתוף, מועד השיתוף והפעילות בחשבון.

במקרה בו זוג שנישא ופתח חשבון בנק במשותף, ניהל אותו במשותף לאורך זמן, כאשר שני בני הזוג עושים פעולות שונות בחשבון, יתייחסו אליהם כשותפים לכל דבר ועניין בנוגע לכספים והזכויות בחשבון. גם אם החשבון נפתח בעבר על ידי אחד מבני הזוג ובן הזוג השני צורף לחשבון לא בעת פתיחתו, אלא במועד מאוחר יותר.

במרבית המקרים גם שותפים עסקיים שפתחו יחדיו חשבון יראו בהם שותפים לכל דבר ועניין בחשבון. מכאן חזקה עליהם שהם בעלים של מחצית מהכספים והזכויות אלא אם הוכח אחרת.

לעומת זאת, במקרה בו הורה קשיש להוסיף את בנו כשותף לחשבון, על מנת שזה יסייע בידיו לנהל את ענייניו הכספיים, ולאחר זמן מה הלך לעולמו. במצב זה, הבן יצטרך להוכיח כוונת שיתוף אמתית בחשבון, או לחילופין להוכיח את הכוונה במתן מתנה על פי חוק המתנה. הוא יידרש להראות כי הפקיד כסף שלו בחשבון, ועשה פעולות נוספות אחרות על דעת עצמו ולאו דווקא בהוראת ההורה שצרף אותו.

אם לא יעלה בידו להוכיח שותפות או מתנה, אזי החשבון כולו, כולל המחצית ששייכת לבן לכאורה, יהיו חלק מהעיזבון.

 

ייפוי כוח על חשבון בנק

חתימה על ייפוי כוח של בעל החשבון המייפה כוחו של אחר, אשר יאפשר פעילות בחשבון הבנק, אינה פותרת את הבעיה עם מותו של בעל החשבון, שכן ייפוי כוח אינו מעניק בעלות בחשבון אלא מאפשר לפעול בשם השולח, כל עוד השולח בחיים. עם פטירתו של השולח פוקע תוקפו של ייפויי הכוח, ולא תינתן אפשרות לבצע שום פעולה בחשבון.

סעיף אריכות ימים

סעיף "אריכות ימים" או בשמו הנוסף "היוותרות בחיים" נקבע בסעיף 13א לפקודת הבנקאות: "קיבל בנק כספים, ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים בחשבון משותף שלגביו הותנה עם הבנק, כי בפטירת אחד מבעלי החשבון יהיה בעל החשבון הנותר בחיים, או מי שפועל מכוחו כדין, זכאי להמשיך לעשות פעולות בחשבון האמור, יעמוד התנאי בתקפו, לעניין היחסים שבין הבנק לבין בעלי החשבון, גם לאחר הפטירה".

לפיכך חתימה על סעיף אריכות ימים תאפשר לשותף בחשבון לעשות כל פעולה בחשבון, שגרתית ושותפת, ובכלל זה משיכת כספים ומתן הוראות נוספות הקשורות לניירות ערך וניירות סחירים אחרים, עד לקבלת צו ירושה או קיום צוואה. החוק מתייחס גם לכספת שתאגיד בנקאי השכיר לשני אנשים או יותר בתנאי האמור. (הכוונה לאמור בסעיף 13א בנוגע לשותפות בחשבון).

ועל אף האמור, הפסיקה קבעה כבר בעבר כי, סעיף אריכות ימים אינו הוראת צואה, ולפיכך הסעיף אינו מקנה זכות קנין על הנכסים בבנק, לאדם השותף בחשבון. לכן חשוב לדעת כי מקום בו סעיף אריכות ימים יתנגש עם הוראות צו הירושה או צו קיום הצוואה, יגברו צו הירושה או קיום הצוואה. חשוב לזכור כי על פי הנחיות בנק ישראל סעיף אריכות ימים בחשבון הבנק הוא כיום חלק מברירת מחדל כאשר חותמים על טפסים של ניהול חשבון בנק משותף.

לכן, אם אחד מבעלי החשבון, מבקש למנוע פעילות בחשבון לאחר מותו, עד אשר יוצא צו ירושה או צו קיום צוואה, הוא צריך לבקש מהבנק במפורש לחתום על סעיף שמגביל או מבטל לחלוטין את הסעיף שעוסק באריכות ימים ובמקביל לבקשה כדאי שאותו בעל חשבון ישאיר לבנק הוראות מדויקות כיצד לפעול עם הזכויות שתוותרנה בחשבון לאחר מותו, עד להוצאת צו ירושה או קיום צוואה.

 

סעיף אריכות ימים אינו זכות קניינית

סעיף אריכות ימים אינו מקנה זכות קניינית על הזכויות והיתרות בחשבון, ולא פוגע בזכויות המהותיות של הירושה. כך למשל מצב בו המנוח חתם על סעיף אריכות ימים בבנק, והשותף עושה פעולות כמו הוצאת כסף מהחשבון, לאחר הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה מתברר כי הזכויות צריכות להיות מחולקות בצורה שונה או למוטבים אחרים, רשאים היורשים לתבוע, ולפרוע את חלקם מהשותף בחשבון הבנק.

 

ולסיכום, בנימה אישית

אם בן משפחה קרוב או שותף אחר הלך לעולמו ואתה יורש אותו או עתיד לרשת את עזבונו ובכלל זה חשבונות הבנק, חשוב שתקבל ייעוץ משפטי מקצועי. מדובר בתחום סבוך, שדורש הכרות עם הפסיקה העדכנית ביותר. לכן כדאי להיוועץ בעורכי דין בעלי ידע וניסיון בניהול תיקים משפטיים מורכבים בערכאות השונות, אשר מכירים על בוריה את המערכת הפיננסית, הבנקאית ושוק ההון. אנחנו כאן בשבילך. צרו קשר ואנו נדאג לכם לפתרון הטוב ביותר!

מאמרים נוספים בתחום

במציאות שבה כל אחד מאיתנו חי כיום, העולם הפך להיות הרבה יותר קטן מאשר היה בעבר – יתרה מכך, דברים רבים ברחבי העולם הפכו להיות הרבה יותר ניגשים עבור כל אחד מאיתנו. את ההוכחה הניצחת לכך ניתן לראות בתחום המסחר שחצה בעשורים האחרונים גבולות, וכיום ניתן לרכוש מוצרים מכל...
הבנקים בישראל ובאופן כללי בעולם, הם מוסדות מרכזיים במדינה שנמצאים בעמדת כוח אל מול כל לקוח שהוא. החוק במדינת ישראל מנסה לצמצם את הפערים הקיימים בין הלקוח לבין הבנקים עד כמה שניתן, ברוב המקרים על ידי חקיקה. ישנם מקרים רבים לאורך ההיסטוריה המשפטית של מדינת ישראל בהם נהגו רשויות...
בין תפקידיו הרבים של בנק ישראל ורשויות המדינה באופן כללי, ניתן למצוא את מדור החשבונות המוגבלים. בנק ישראל או רשויות אחרות שעוסקות בנושא, ראו לנכון ועל בסיס ראיות מוצקות להגביל את חשבון הבנק הנבדק מסיבות כאלה ואחרות שעליהן נדבר ונתמקד לאורך העמוד הקרוב. תהליך הפיכת חשבון בנק לחשבון מוגבל...
נפתח בסיפור: יבואנית רכב מסוימת, נטלה אשראי בגובה 103 מיליון שקלים (באמצעות מספר הלוואות) מאחד הבנקים הגדולים במשק. עוד לפני מועד הפירעון פנה הבנק לחברה בדרישה לפירעון מיידי בעבור מלוא הסכום. הסיבה לכך הייתה שהבנק חשש כי יתקשה לגבות את כספים אלה בעתיד. החברה הסכימה לדרישה ואישרה לאותו בנק...
הסדר חוב מול הבנקים, כפי שזה נשמע, הינו תהליך שבו הנושה (במקרה הזה הבנק) הלווה לגורם מסוים (אדם פרטי, גוף או ארגון פרטי וכו') כסף עבור מטרה מסוימת ומסיבה מסוימת הכסף לא חזר במלואו לבנק. תפקידו של הבנק הוא בין היתר לאפשר לאזרחים להתנהל בצורה פיננסית ולנהל אורח חיים...
עיקול חשבון בנק הינה פעולה שננקטת כנגד אדם פרטי או ארגון כתוצאה מחוב כזה או אחר שהוא חייב בו. במדינת ישראל ישנו חוק הוצאה לפועל, שמאפשר לראש ההוצאה לפועל להורות על הטלת עיקולים כאלה ואחרים על נכסיו וכספו האישי של האדם החייב. כחלק ממגוון הפעולות העומדות בפניי הוצאה לפועל,...
עיקול חשבון בנק הוא בעל השלכות כלכליות קשות על החייב ובני משפחתו. העיקול יכול להתבצע עם או בלי אזהרה על כך מראש בהתאם לנסיבות. ההליכים להסרת העיקול מהחשבון עשויים להימשך בין כמה ימים למספר שבועות. עיקול חשבון בנק באופן לא מוחלט עשוי להידמות לחשבון מוגבל: הבעלים בחשבון מנועים ממשיכת...
אורח החיים המודרני, התקדמות הרפואה ושיפור איכות החיים, מגדילים את תוחלת החיים, ומאפשרים לחלקים הולכים וגדלים באוכלוסייה לחיות שנים רבות יותר באיכות חיים טובה יותר. העלייה המתמדת בתוחלת החיים יחד עם כניסת הטכנולוגיה לעולם הבנקאי מציבים לא מעט אתגרים בפני הגיל השלישי בניהול ענייניהם הפיננסים לרבות ניהול שוטף של...
אדם שהוגדר במסגרת פשיטת רגל זכאי לקבל זכויות בסיסיות על אף היותו בעבר או בהווה פושט רגל. רק אדם פרטי יכול להיות מוכרז כפושט רגל. רובם הגורף של מקרי פשיטת הרגל נובעים מחוסר יכולת של החייב להחזיר את כספו לנושים ממנו לקח כסף. מטרת תהליך פשיטת הרגל הוא לאפשר...
עיקול חשבון הבנק הינה פעולה שמבוצעת כנגד אדם שהוכחה הטענה שהוא חייב כסף לאדם אחר ואינו משלם את החוב. פעול עיקול חשבון הבנק הינה פעולה שמבוצעת על ידי ראש ההוצאה לפועל: כאשר זוכה (אדם החייבים לו כסף) פונה אל ראש ההוצאה לפועל בטענה שאדם אחר חייב לו כסף ואינו...
רמיסה של זכויות הלקוח תחת רגליו הכבדות של הבנק היא תופעה מוכרת, כמעט לכל אדם המחזיק חשבון בנק לניהול ענייניו הכספיים. הנזק יכול להיות עצום, בייחוד כאשר הבנק מחליט לסגור את קו האשראי של חשבון עסקי למשל, אז יכולה פעולה כזאת להביא לסגירה של העסק, או החזרת צ'קים שלא...
הגשת תביעה נגד הבנק הבינלאומי אינה פעולה נפוצה מאוד. למעשה, הרבה יותר נפוצים הם המקרים בהם הבנק תובע את לקוחותיו ולא להיפך. הסיבה לכך נעוצה בעיקר בחוסר ההבנה של לקוחות הבנק את מערכת היחסים שלהם עם הבנק, כפי שהיא מובנת על ידי החוק וכן בגלל החשש של רוב הלקוחות...
תביעה בנקאית היא תביעה בעלת אופי מיוחד. פירוט העובדות וציון לשון החוק אינם מספיקים כאן. חשוב להכיר היטב את נבכי עולם הבנקאות, את המונחים והשפה המקובלת, להבין תדפיסים ודוחות בנקאיים, להכיר את תפקידים העובדים בדרגים השונים ולצפות מראש את התנהגות הבנק אל מול התביעה.  אם אתם חושבים שיש לכם עילה...
בנק ערביי ישראל, כמו בנקים רבים אחרים, הוא גוף מוסדי עם בירוקרטיה מורכבת. בנוסף על המערכת המסועפת, דרכה צריכים לקוחות הבנק לעבור עם כניסתם להסכמי התקשרות עם הבנקים, הבנק מורכב גם מבני אדם, שיש להם נטיה טבעית לטעות לפעמים,להפעיל שיקול דעת מוטעה ואף לפעול מתוך רגש במקום מתוך שיקולים מקצועיים....
בחיי היום יום רובנו לא באמת עוצרים לחשוב על הנושא הזה ועל החשיבות של הבנק בחיינו. אנחנו רגילים שהמשכורת שלנו מגיעה ישירות לבנק בכל חודש ומידי פעם אנחנו הולכים לשם לפגישות שונות. יש רגעים שבהם נזדקק להלוואה ולרוב הבנק יאשר זאת ופעם בחיים נרצה גם לקחת משכנתא לשלושים שנה....
תהליך יציאה מחשבון בנק משותף הינו תהליך שמושפע ממספר גורמים בהם ניגע ונתמקד לאורך העמוד הקרוב. אך ראשית, על מנת להבין את התהליך בצורה המיטבית, נרחיב מהו בעצם חשבון בנק משותף. חשבון בנק משותף הינו חשבון בנק שנפתח על ידי יותר מאדם אחד (בדרך כלל קורה לאחר שזוגות מתחתנים...
הבנקים במדינת ישראל ובאופן כללי בעולם הם בין המוסדות הציבוריים בעלי הכוח הרב ביותר. העובדה שכמעט כל אזרח (למעט מיעוט חריג וילדים מתחת לגיל 18) במדינת ישראל נמצא בעבר או בהווה בקשר כזה או אחר מול בנק- מוכיח את הטענה הזו. כל הפעולות הכלכליות שאנו מבצעים בחיי היום יום...
ערבות מכל סוג שהיא, הינה סוג של מנגנון משפטי שמוכר על ידי רשויות החוק, שמטרתו היא הבטחת תשלום והסדרת חובות קיימים. בין סוגי הערבויות הקיימות תוכלו למצוא ערבות בנקאית (שניתנת על יד הבנק), ערבות שניתנת על ידי אדם אחר שערב לבעל החוב (ערבות צד ג'), ערבות על בסיס שטר...
בנק מרכנתיל, כמו בנקים רבים אחרים בישראל, הוא גוף רב כוח, עתיר ממון, שאזרחים רבים תלויים בשירותיו, שפעילותו מאופיינת בבירוקרטיה מורכבת. הבירוקרטיה המורכבת מונעת ברובה על ידי בני אדם, שיש להם נטייה טבעית ומובנת לביצוע טעויות אנוש, אך בניגוד לשירותים מסחריים רגילים הניתנים לאזרחים בישראל, טעויות במתן שירות על...
בנק פועלי אגודת ישראל, או פאגי, בכינויו הנוכחי, היה בנק עצמאי, ששירת בעיקר את הציבור החרדי והדתי לאומי. כיום הבנק הפך לשלוחה של הבנק הבינלאומי הראשון והוא מתנהל תחת שמו הישן, אך אינו בנק עצמאי. אם אתם חוששים שנעשה לכם עוול על ידי בנק פאגי, או בנק פועלי אגודת...