זכויות וחובות של עובד עצמאי מול הביטוח הלאומי

החוק במדינת ישראל קובע שכל תושב מתושבי המדינה שמלאו לו 18 שנים ויותר, נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי, בין אם הוא עובד ובין אם לאו. מעמדו הביטוחי של כל אזרח, תלוי בין היתר במצבו התעסוקתי, כאשר אדם יכול להיות רשום בתור עובד שכיר, עובד עצמאי, מבוטח שאינו עובד אך הוא בעל הכנסות שלא מעבודה, או אדם ללא הכנסות כלל. במדריך זה נתמקד באופן ספציפי דווקא בזכויות ובחובות של כל עובד עצמאי מול המוסד לביטוח לאומי, ונסביר כיצד הן באות לידי ביטוי בפועל.

 

כיצד מחושבים דמי הביטוח הלאומי?

חישוב סכומם של דמי הביטוח הלאומי לרבות מס הבריאות, מתבצע בהתאם לסטטוס הביטוחי של כל תושב ובכפוף לסך הכנסותיו מעבודה וממקורות אחרים.

 

כיצד מתייחס המוסד לביטוח לאומי לעובדים עצמאיים?

הסטטוס של עובד עצמאי מפורש במוסד לביטוח לאומי בדרך שונה מזו שמס הכנסה ורשויות המע”מ מפרשים אותו. להבדיל מרשויות המיסים הללו, אשר מתייחסות לכל תושב בישראל שיש לו משלח יד עצמאי, בתור עובד עצמאי, המוסד לביטוח לאומי מגדיר עובד עצמאי באופן ייחודי ובכפוף לעמידה באחד מבין תנאי הסף שלהלן:

 • אדם העוסק במשלח ידו לפחות 20 שעות שבועיות בממוצע.
 • אדם שההכנסה החודשית הממוצעת שלו ממשלח ידו היא למעלה מ – 50 אחוזים מן השכר הממוצע במשק.
 • אדם העוסק במשלח ידו 12 שעות שבועיות וההכנסה שלו היא למעלה מ – 15 אחוזים מן השכר הממוצע במשק.

 

מהו עצמאי שאינו עונה להגדרה ואילו זכויות וחובות יש לו במוסד לביטוח לאומי?

אדם העוסק במשלח יד עצמאי ואינו עומד בתנאי הסף שהוזכרו לעיל, יוגדר במוסד לביטוח לאומי בתור “עצמאי שאינו עונה להגדרה”. משמעות הדבר מבחינת חובותיו של אותו מבוטח, הינה כי חובת התשלומים שלו למוסד לביטוח לאומי תחושב על פי הקריטריונים המחייבים מבוטח שהינו בעל הכנסה שאינה מעבודה. הדבר נכון גם לגבי זכאותו של אותו עצמאי לתשלום קצבאות שונות מטעם המוסד לביטוח לאומי.

 

אילו זכויות יש לעובד עצמאי מול הביטוח הלאומי?

לעובד עצמאי שמורה הזכות לקבל את סוגי הקצבאות שלהלן מהמוסד לביטוח לאומי:

 • קצבת אמהות
 • קצבת תלויים (ילדים)
 • דמי מזונות
 • קצבת שארים
 • קצבה לבני משפחתו של אדם שנפטר בתאונת עבודה
 • קצבה לבני משפחתו של אדם שנפטר בפעולת איבה 
 • דמי פגיעה
 • קצבה לחיילי מילואים
 • קצבת נפגעי תאונות
 • קצבאות נכות
 • קצבת שירותים מיוחדים לנכה 
 • קצבת ניידות
 • קצבה פגיעה בעת התנדבות
 • גמלת זקנה
 • קצבת הבטחת הכנסה
 • קצבה לנפגעי פעולות איבה
 • קצבה לנפגעי גזזת / נפגעי איידס מעירוי דם 

 

מהם החובות של עובד עצמאי מול הביטוח הלאומי?

עובד עצמאי נדרש לפתוח תיק במוסד לביטוח הלאומי בהקדם האפשרי עם תחילת פעילותו העסקית. יתר על כן, אותו עובד עצמאי, בניגוד לעובד שכיר, ידרש לשלם למוסד לביטוח לאומי דמי ביטוח לאומי עבור עצמו. סכום התשלום שאותו עובד ידרש לשלם במסגרת זו, יחושב כתלות בהכנסותיו ובגילו של המבוטח העצמאי, במידה והגיעו לגיל 18 אך טרם הגיע לגיל הפנסיה.

 

איך מחשבים דמי ביטוח לאומי לעובד עצמאי?

דמי הביטוח הלאומי עבור עובד עצמאי, מחושבים בהתאם להכנסות שהיו לו בשנת המס שבגינה הוא נדרש לשלם את דמי הביטוח, מן המקורות המופיעים בסעיפים 2 (1) ו – 2 (8) לפקודת מס הכנסה. לצורך ביצוע תחשיב זה, נדרש המבוטח העצמאי להצהיר בסמוך לתחילת שנת המס, על הכנסתו המוערכת, באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי, הידוע גם בתור טופס 6101.

 

איך מחשבים את סכום המקדמות החודשיות במוסד לביטוח לאומי עבור עובד עצמאי?

סך תשלומי המקדמות החודשיות המשולמות למוסד לביטוח לאומי על ידי העובד העצמאי, מחושב על פי הרווח המשוער של העובד לשנת המס הנוכחית (סך הכנסותיו בקיזוז הוצאותיו) או בהתאם לשומת המס האחרונה שלו כפי שמתועדת ברישומי המוסד לביטוח לאומי. בסוף שנת המס, לאחר שהעובד העצמאי מקבל ממס הכנסה את שומת המס הסופית שלו, המוסד לביטוח לאומי מבצע תחשיב מחודש של דמי הביטוח הלאומי השנתיים, אותם העובד העצמאי נדרש לשלם, ועל סמך תחשיב זה, המוסד לביטוח לאומי מעדכן את העצמאי לגבי הפרשי דמי ביטוח לאומי שעליו להשלים את תשלומם, או החזרים שנזקפו לטובתו, במידה וישנם.

 

אילו סנקציות ננקטות כנגד עובד עצמאי שאיחר בתשלומי הביטוח הלאומי?

במידה ועצמאי מאחר בתשלומי הביטוח הלאומי שלו, הוא צפוי לשלם קנסות והפרשי הצמדה, ואף מסכן עצמו בהליכי הוצאה לפועל שהמוסד לביטוח לאומי עלול להפעיל על הכנסותיו ורכושו.
בנוסף לעיקול רכוש וכספים, פיגורים בדמי הביטוח הלאומי לעצמאי, עלולים להוביל גם לפגיעה בזכויות הביטוחיות להן זכאי המבוטח העצמאי כחוק, עד כדי צמצום זכאותו לתשלום קצבאות ואף לשלילתן המוחלטת. מסיבות אלו חשוב ביותר לדאוג ולשלם את דמי הביטוח הלאומי לעצמאי באופן שוטף ובמועדם.

 

כך יכול עורך דין לסייע במיצוי זכויותיו של עובד עצמאי מול המוסד לביטוח לאומי 

במקרים מסוימים אין מנוס אלא להסתייע בשירותיו של עורך דין מיומן כדי למצות את הזכויות מול מוסדות השלטון ובכללן, זכויות של עובדים עצמאיים במוסד לביטוח לאומי. לא אחת עולה הצורך לזרז את הטיפול בתביעות מול המוסד לביטוח לאומי או לקבל תמיכה משפטית על מנת לבטל סנקציות שונות שהטיל המוסד על העובד העצמאי, מסיבות שאינן תמיד בשליטתו המלאה. במצבים כאלו, הפניה לעזרתו של עורך דין המתמחה בתחום דיני העבודה, ומכיר מקרוב את הגורמים הפועלים במוסד לביטוח לאומי, עשויה בהחלט לקצר תהליכים ולקדם את האינטרסים של המבוטח העצמאי.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה. 

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

הזכויות שלך מול המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הוא גוף ממשלתי האחראי לרווחתם הכלכלית והסוציאלית של תושבי ישראל. גוף זה אחראי לצמצם את הפערים הסוציו אקונומיים בציבור הישראלי, על ידי

הגדלת אחוזי נכות של נפגע עבודה

שיעור אחוזי הנכות שנקבע לנפגעי עבודה נושא בחובו השלכות רבות, היות ובהתאם לו נקבעת הזכאות של המבוטח לקבלת סעד כספי ומגוון זכויות רפואיות בהיקף משתנה.

קביעת נכות רטרואקטיבית לנפגע עבודה

משמעותה של קביעת נכות רטרואקטיבית לנפגעי עבודה מטעמו של המוסד לביטוח לאומי, היא כי קצבת הנכות מעבודה משולמת לעובד הנפגע על פי תחשיב המבוצע בדיעבד,

קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי

אנשים רבים נפטרים בטרם עת במדינת ישראל, מדי שנה בשנה. חלקם – בעקבות תאונות עבודה, אחרים, עקב תאונת דרכים מצערת או פעולות איבה, ויש מי

איך תגישו תביעה נגד הביטוח הלאומי?

מגוון מצבים בחיים וביניהם בעיות בריאותיות מסוגים שונים או משברים כלכליים, עלולים לפקוד כל אחד ואחת מאיתנו במפתיע. למרבה המזל, במצבים כאלו עומדת לאזרח בישראל

השאירו פרטים ונחזור אליכם בקרוב!