הגדלת אחוזי נכות של נפגע עבודה

שיעור אחוזי הנכות שנקבע לנפגעי עבודה נושא בחובו השלכות רבות, היות ובהתאם לו נקבעת הזכאות של המבוטח לקבלת סעד כספי ומגוון זכויות רפואיות בהיקף משתנה. בסקירה שלהלן נדון בפרוטרוט במצבים שבהם הגדלת אחוזי נכות של נפגע עבודה עשויה להתאפשר, ובהתנהלות הנדרשת מן המבוטח שמעוניין למצות את זכויותיו.

 

כיצד נקבעים אחוזי הנכות של נפגע עבודה?

כשנפגע עבודה מגיש תביעת נכות למוסד לביטוח לאומי, עליו להופיע מול הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, האחראית לבדוק את מצבו הרפואי על מנת לקבועאם אכן מדובר על פגיעת עבודה שמצדיקה תשלום של קצבת נפגעי עבודה ובאיזה שיעור.

אולם למרות האמור לעיל, החלטתה של הוועדה הרפואית היא ברת שינוי, בהתאם לשינויים שעלולים לחול במצבו הבריאותי של נפגע העבודה מעת לעת – הן כאשר מדובר על שיפור במצבו והן במצב שבו מדובר דווקא על שינוי לרעה.

כלומר המוסד לביטוח לאומי רשאי לקבוע שאחוזי הנכות שנקבעו לנפגע העבודה במקור יוקטנו ככל שחל שיפור במצבו הבריאותי, ומנגד – נפגע העבודה רשאי לדרוש הגדלת אחוזי נכות במצב בו אירעה החמרה במצבו הבריאותי וביכולתו לתפקד.

 

מה קובעת תקנה 36 לחוק הביטוח הלאומי בדבר החמרה במצב הרפואי של נפגע עבודה?

במסגרת תקנות הביטוח הלאומי, מוגדרים התנאים המאפשרים ביצוע שינויים בדרגת הנכות מעבודה שנקבעה במוסד לביטוח לאומי לנפגע עבודה. בהתאם לתקנה 36 בתקנות הביטוח הלאומי, כאשר נקבעו לנפגע עבודה אחוזי נכות קבועים ובמידה וחלפה חצי שנה ויותר מן המועד בו נקבעו אחוזי הנכות שלו לאחרונה, ניתן לדון מחדש בשיעור הנכות שנקבע לנפגע העבודה.

זאת בהינתן ובפרק זמן זה אירעה החמרה בליקוי או הליקויים הרפואיים שעבורם פסקה הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי אחוזי נכות למבוטח.

זכות זו תקפה גם במידה והתגלו ליקויים חדשים בעקבות פגיעת העבודה של המבוטח. על מנת לדון בהגדלת אחוזי נכות של נפגע עבודה מתוקף תקנה 36 לתקנות הביטוח הלאומי, נדרשת הגשת טופס ב”ל 228 אליו תצורף חוות דעתו של רופא מוסמך לגבי ההרעה שחלה במצב הרפואי של נפגע העבודה.

 

מה קובעת תקנה 15 לחוק הביטוח הלאומי לגבי הגדלת אחוזי נכות לנפגע עבודה?

על פי תקנה 15 לחוק הביטוח הלאומי, בידי הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי נתונה הסמכות להגדלת אחוזי הנכות הקבועה של נפגע עבודה בהינתן התנאים הבאים:

 1. לנפגע העבודה נקבעה נכות צמיתה
 2. פגיעתו של המבוטח אינה מאפשרת לו לשוב לעבודתו בה עסק טרום הפגיעה 
 3. הליקוי ממנו המבוטח סובל תורם לפגיעה של 20 אחוזים ויותר בכושר השתכרותו, באופן קבוע וללא הגבלת זמן

 

במצבים כאמור לעיל, לוועדה הרפואית יש יכולת לפסוק לטובת נכה העבודה הגדלה באחוזי הנכות  הצמיתה בהיקף של רבע, שליש או חצי מרמת הנכות שנקבעה לו במקור. זאת תוך התחשבות במקצוע, ובגיל של נפגע העבודה.

עם זאת, ישנם מספר סייגים לתקנה זו:

 • בהתאם לתקנה 16 א’ – עבור נפגע עבודה שאחוזי הנכות מעבודה שנקבעו לו במקור היו בהיקף של 20 אחוזי נכות צמיתה ומעלה – לא יוגדלו אחוזי הנכות בשיעור שיעלה על 100 אחוזים, כאשר הגדלת דרגת הנכות תתבצע בכל מקרה באישור ועדת רשות, המורכבת מרופא מוסמך, פקיד שיקום ועובד מטעם מינהל נפגעי העבודה במוסד לביטוח לאומי.
 • עבור נפגע עבודה שאחוזי הנכות מעבודה שנקבעו לו במקור היו נמוכים מ – 20 אחוזי נכות צמיתה – לא יוגדלו אחוזי הנכות בשיעור שיעלה על 19 אחוזים. אולם במקרים אלו הגדלת דרגת הנכות אינה מחייבת את אישורה של ועדת הרשות.

 

הגדלת אחוזי נכות של נפגע עבודה על פי תקנה 16 בתקנות הביטוח הלאומי

כאשר נפגע עבודה אינו מסוגל לשוב לעבודתו כלל, ואושרו לו 65 אחוזי נכות ויותר, בכפוף לתקנות 11 / 14 / 19, לוועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי יש סמכות לפסוק למבוטח אחוזי נכות בשיעור של 100 אחוזי נכות, מה שיאפשר למבוטח לקבל גמלת נכות מלאה. גם במצב כזה, קביעת אחוזי הנכות המיוחדים מחייבת קבלת אישור מיוחד מוועדת הרשות, בהתאם לאמור לעיל.

 

הגדלת אחוזי נכות לנפגע עבודה שחלה ירידה משמעותית בהכנסותיו – לפי תקנה 17

לפי תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי, כאשר נפגע עבודה סובל מליקוי רפואי שבגינו אושרו לו אחוזי נכות אך לא חלה החמרה במצבו הבריאותי, אלא בעיקר פגיעה קשה במצבו הכלכלי – הנפגע רשאי להגיש לוועדת הרשות בקשה להגדלת אחוזי הנכות שלו מעבודה. 

ועדת הרשות מוסמכת להגדיל את דרגת הנכות של המבוטח על פי התנאים שהוגדרו להגדלת אחוזי נכות לנפגע עבודה בתקנה 15 ובהתאם לסייגים שמנינו לעיל. זאת בכפוף לעמידתו של המבוטח בתנאי הסף שלהלן:

 • כאשר לנפגע עבודה נקבעו 20 אחוזי נכות צמיתה ויותר
 • במידה וחלפה שנה לפחות אך לא יותר מ חמש שנים ממועד קביעת אחוזי הנכות לאחרונה 
 • כאשר פגיעת העבודה גרמה לירידה משמעותית ומתמשכת בהכנסות של נפגע העבודה

 

על האפשרות להגשת בקשה להכרה במעמד נכה נזקק לפי תקנה 18 א’

על פי תקנה 18 בתקנות הביטוח הלאומי, נפגע עבודה שאושרה לו נכות זמנית בלבד, יכול להגיש לוועדת הרשות בקשה להכרה במעמדו כנכה נזקק, כך שיוכר כבעל 100 אחוזי נכות מעבודה לתקופה בת ארבעה חודשים. מעמד זה מאפשר לנפגע העבודה לקבל קצבת נכות מלאה עבור הנכות הזמנית שלו.

תנאי הזכאות למעמד זה הינם:

 1. נפגע העבודה הוכר כבעל נכות זמנית בלבד
 2. אושרו לנפגע העבודה אחוזי נכות פחותים מ – 100 אחוז
 3. הנכות הזמנית של הנפגע העבודה מונעת ממנו את האפשרות לעבוד למחייתו
 4. לנפגע העבודה אין הכנסה מעבודה. 

 

לצורך מימוש הזכות נפגע העבודה ידרש להגיש למוסד לביטוח לאומי טופס ב”ל 279 ולצרף אליו אישור ממעסיקו בנוגע למועד החזרה שלו לעבודה בתקופת הנכות הזמנית. בנוסף, נדרש גם אישור מרופא תעסוקתי המאמת את דרגת אובדן כושר העבודה של המבוטח ומשכה, או תיעוד רפואי בגין תקופת האשפוז של העובד במשך התקופה בה אושרה הנכות הזמנית.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה. 

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

הזכויות שלך מול המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הוא גוף ממשלתי האחראי לרווחתם הכלכלית והסוציאלית של תושבי ישראל. גוף זה אחראי לצמצם את הפערים הסוציו אקונומיים בציבור הישראלי, על ידי

קביעת נכות רטרואקטיבית לנפגע עבודה

משמעותה של קביעת נכות רטרואקטיבית לנפגעי עבודה מטעמו של המוסד לביטוח לאומי, היא כי קצבת הנכות מעבודה משולמת לעובד הנפגע על פי תחשיב המבוצע בדיעבד,

קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי

אנשים רבים נפטרים בטרם עת במדינת ישראל, מדי שנה בשנה. חלקם – בעקבות תאונות עבודה, אחרים, עקב תאונת דרכים מצערת או פעולות איבה, ויש מי

איך תגישו תביעה נגד הביטוח הלאומי?

מגוון מצבים בחיים וביניהם בעיות בריאותיות מסוגים שונים או משברים כלכליים, עלולים לפקוד כל אחד ואחת מאיתנו במפתיע. למרבה המזל, במצבים כאלו עומדת לאזרח בישראל

השאירו פרטים ונחזור אליכם בקרוב!