קבלת ביטוח השארים במקרה של הפסקת הפרשות

ביטוח שארים הוא קצבה המשולמת לקרובי המשפחה של אדם שחסך כספים לגיל הפנסיה במסגרת מכשיר חיסכון פנסיוני כדוגמת ביטוח מנהלים או קרן פנסיה. קצבת השאירים משולמת לשאריו של החוסך במידה והוא או היא הלכו לעולמם והותירו אחריהם בלכתם בני משפחה שנסמכו עליהם מבחינה כלכלית. משמעות הדבר הינה שבמקרה שבו החוסך בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים מת, קצבת הפנסיה שאותו אדם אמור היה לקבל מומרת בתשלום קצבת שארים עבור קרוביו.

בהקשר זה עולה פעמים רבות השאלה, כיצד ניתן לממש את הזכות לקבלת ביטוח שארים, במקרה של הפסקת הפרשות למכשיר החיסכון הפנסיוני של המבוטח. זהו הנושא בו ניגע בהרחבה במסגרת המאמר הבא. 

 

מה זה ביטוח שארים?

ביטוח שארים הינו מרכיב ביטוחי הדומה לביטוח חיים, אשר נלווה כברירת מחדל לקרן הפנסיה של החוסך ונועד לכלכל את בני המשפחה של העמית במקרה בו ילך לעולמו בטרם עת. ביטוח השארים זמין גם במסגרת פוליסות ביטוח מנהלים המשמשות כמכשיר חיסכון עבור עובדים החוסכים כספים לגיל הפנסיה. 

 

מה תכליתו של ביטוח השארים בחיסכון הפנסיוני?

תכליתו של ביטוח השארים בחיסכון הפנסיוני הינה להבטיח שבתרחיש בו עמית שנמצא בתפקיד המפרנס העיקרי במשפחה, ילך חלילה וחס לעולמו, בני משפחתו (היינו, בת או בן הזוג והילדים / ההורים של החוסך) יוכלו להמשיך ולחיות ברמת חיים נאותה, הודות לתשלומי קצבת השארים, שישולמו להם כקצבה חודשית מתחדשת מקרן הפנסיה שלו, או בתור סכום הוני חד פעמי מביטוח המנהלים שחסך כספים באמצעותו.

 

באילו מצבים משולמת קצבת בשארים?

ביטוח השארים בחיסכון הפנסיוני או בביטוח המנהלים של חוסך, מאפשר להפוך את תשלומי קצבת הפנסיה שאותו חוסך אמור לקבל עם פרישתו מעבודתו, לקצבה שתשולם לשאריו, במקרה בו הוא יילך לעולמו בטרם עת. כלומר, קבלת ביטוח השארים תתאפשר כאשר אדם שחסך כספים בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים הלך לעולמו מוקדם מהצפוי, ולפני שהספיק לצאת לגמלאות. לעומת זאת, כאשר חוסך נפטר לאחר שהספיק לצאת לגמלאות, קבלת ביטוח השארים על ידי קרובי המשפחה שלו, תתאפשר על פי תנאי הכיסוי הביטוחי שהוגדרו במכשיר החיסכון שלו במועד הצטרפותו לקרן או לפוליסה. 

 

מי הם שאריו של העובד לעניין קבלת ביטוח השארים?

הגדרת זהותם של השארים בביטוח השארים, תלויה במכשיר החיסכון הפנסיוני שבו מדובר:

  • שארים בקרן פנסיה – יכולים להיות בן או בת זוגו של העמית, ו / או צאצאיו של החוסך שגילם 21 ומטה. באם מדובר על עמית רווק שאין לו ילדים, הוריו יוגדרו בתור שאריו. 
  • שארים בביטוח מנהלים – יכולים להיות כל אדם שהעמית הגדיר בפוליסת הביטוח שלו בתור מוטב למקרה פטירה, ואין הכרח כי מדובר יהיה דווקא על שארי בשרו.

 

כיצד הפסקת הפרשות משפיעה על קבלת ביטוח השארים?

בתקנון של קרנות הפנסיה החדשות, מוגדר כי הפסקת הפרשות לקרן הפנסיה תוביל לשינוי הסטטוס שלו מעמית פעיל בקרן לעמית בלתי פעיל, ולביטול נכיסוי הביטוחי שלו למקרה פטירה או אובדן כושר עבודה. בהקשרנו, פירוש הדבר הינו כי ככל שיופסקו הפרשות המעביד לקרן הפנסיה, הזכות לקבלת ביטוח השארים, תיפגע.

 

על חובתן של חברות הביטוח להודיע לחוסך על הפסקת ההפרשות הפנסיוניות

בהינתן הפגיעה הפוטנציאלית בכיסוי הביטוחי של העמית, המפקחת על הביטוח הוציאה בשנת 2003 הוראה לקרנות הפנסיה, המחייבת אותן ליידע את עמיתיהן במקרה של הפסקת ההפרשות לקרנות הפנסיה שבבעלותם, ולהביא לתשומת לבם את המשמעויות הנלוות לעניין השינוי בכיסוי הביטוחי שלהם למקרה פטירה ואובדן כושר עבודה. זאת במסגרת מתן התראה של 3 שבועות לפחות למועד השינוי במעמד הקרן. 

 

על חובת הגילוי המוגברת מצד המבטחת בביטוח שארים

ההלכה הפסוקה קובעת שעל חברות הביטוח חלה חובה מוגברת לגילוי נאות כלפי לקוחותיהם, בכל הנוגע לכיסויים הביטוחיים שבבעלותם ותנאי תחולתם, לרבות תרחישים שבהם עלולה לחול פגיעה בכיסויים הביטוחיים הללו, כדוגמת ביטוח השארים בקרנות הפנסיה או ביטוחי המנהלים.

חובת הגילוי המוגברת פירושה שהמבטחת נדרשת אף לוודא שהעמיתים מודעים היטב לתנאי הכיסוי הביטוחי שברשותם ולסייגיו. זאת בהינתן חובת תום הלב המוגברת אשר חלה על קרנות הפנסיה וחברות הביטוח ביחסיהן עם החוסכים, הנשענת על סעיפים 15 ו – 39 בחוק החוזים, תשל”ג – 1973.

 

חובות מהמשפט הציבורי החלות על קרנות הפנסיה בישראל

בנוסף לאמור לעיל, בכל הנוגע לקבלת ביטוח שארים במקרה של הפסקת הפרשות שלא הובא לידיעת המבוטח במועד, נקבע גם שקרנות הפנסיה וחברות הביטוח נדרשות לפעול בהתאם לסטנדרטים המחייבים גופים ציבוריים בישראל, לאור המעמד החוקי שלהן ואופי פעילותן. 

 

מהן הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים לעניין הפסקת ההפרשות ושמירת הרצף הביטוחי?

אל פסקי הדין התקדימיים שניתנו בנושא קבלת ביטוח השארים במקרה של הפסקת הפרשות, מצטרפות הוראותיו של סעיף 3 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס”ה – 2005, אשר בו מודגשת חובת הנאמנות של המבטחת כלפי המבוטח, לצד ההוראות בתקנות הגנת השכר, המתוות כללים סדורים לעניין מסירת הודעה לעובד על כל פיגור שחל בתשלומים, העלול להוביל לפגיעה בזכויותיו הביטוחיות ובכלל. זאת בהתאם לחוק הגנת השכר.

 

חברת הביטוח מונעת מכם קבלת ביטוח שארים בעקבות הפסקת הפרשות? כך תפעלו

חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וכל גוף פיננסי בישראל, מחויב במסגרת החוק וההלכה הפסוקה לפעול בתום לב ובהתאם לחובת הגילוי כלפי לקוחותיו. פירוש הדבר הלכה למעשה, הוא שהמבטחת נדרשת ליידע את הלקוח על הפסקת הפרשות לקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים שלו, כאשר היא מסכנת את תחולת הכיסוי הביטוחי ובכללו ביטוח השארים שלו.

לכן במידה וחברת הביטוח מונעת מכם קבלת ביטוח שארים בעקבות הפסקת הפרשות לחיסכון הפנסיוני של קרוב משפחה שהלך לעולמו, זכותכם להגיש תביעה כנגדה. לשם כך מומלץ להסתייע בעורך דין המתמחה בדיני עבודה, שיוכל לסייע לכם למצות את זכויותיכם מול הגוף הפיננסי הרלוונטי במהירות וביעילות.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה. 

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

הזכויות שלך מול המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הוא גוף ממשלתי האחראי לרווחתם הכלכלית והסוציאלית של תושבי ישראל. גוף זה אחראי לצמצם את הפערים הסוציו אקונומיים בציבור הישראלי, על ידי

הגדלת אחוזי נכות של נפגע עבודה

שיעור אחוזי הנכות שנקבע לנפגעי עבודה נושא בחובו השלכות רבות, היות ובהתאם לו נקבעת הזכאות של המבוטח לקבלת סעד כספי ומגוון זכויות רפואיות בהיקף משתנה.

קביעת נכות רטרואקטיבית לנפגע עבודה

משמעותה של קביעת נכות רטרואקטיבית לנפגעי עבודה מטעמו של המוסד לביטוח לאומי, היא כי קצבת הנכות מעבודה משולמת לעובד הנפגע על פי תחשיב המבוצע בדיעבד,

קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי

אנשים רבים נפטרים בטרם עת במדינת ישראל, מדי שנה בשנה. חלקם – בעקבות תאונות עבודה, אחרים, עקב תאונת דרכים מצערת או פעולות איבה, ויש מי

איך תגישו תביעה נגד הביטוח הלאומי?

מגוון מצבים בחיים וביניהם בעיות בריאותיות מסוגים שונים או משברים כלכליים, עלולים לפקוד כל אחד ואחת מאיתנו במפתיע. למרבה המזל, במצבים כאלו עומדת לאזרח בישראל

השאירו פרטים ונחזור אליכם בקרוב!