חוק פיצויי פיטורים – משכורת 13

ישנם עובדים במשק הישראלי הזכאים לקבלת משכורת תמורת חודש עבודה נוסף כהטבה מצד המעסיק. המונח המשמש לאזכור הטבה זו הינו “משכורת 13” היות ומדובר על תשלום של שכר עבודה בשווי של חודש עבודה שלם, מעבר למשכורת שמקבל העובד במשך 12 חודשי השנה תמורת עבודתו.

היות ומדובר על מעין בונוס שמוענק לעובדים ואינו מעוגן במסגרת דיני העבודה כזכות בסיסית של העובד, נשאלת השאלה מה דינה של משכורת 13 בהקשר לתשלום פיצויי פיטורים לעובד. זהו הנושא בו נדון בהרחבה במסגרת הסקירה הבאה.

 

האם מעסיקים מחויבים בתשלום משכורת 13 לעובדיהם?

הזכאות לקבלת משכורת 13 איננה מעוגנת במסגרת חוקי העבודה בישראל, וקבלתה נתונה לשיקול דעתם של מעסיקים ומעוגנת בהסכמי עבודה אישיים, או לחילופין – במסגרת הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה החלים על ענפים מסוימים במשק. ראשיתו של מנהג התשלום של משכורת 13 לעובדים, הייתה במגזר הציבורי בקרב עובדי מדינה.

אולם במרוצת השנים, הפכה הטבה זו לעובדים רווחת יותר ויותר גם בסקטור הפרטי – כתמריץ שנועד למשוך עובדים כחלק מחבילת תנאי העסקה אטרקטיביים.

 

משכורת 13 – אילו עובדים זכאים לקבלה?

עובדים הזכאים לתשלום משכורת 13, נהנים מזכות זו על בסיס ההסדרים הבאים:

  • הסכמים קיבוציים
  • חוזי עבודה אישיים
  • צווי הרחבה
  • סטנדרט במקומות עבודה מסוימים

לצורך העניין, משכורת 13 היא זכות ממנה נהנים עובדי צה”ל, עובדי בנקים בישראל, קציני משטרה וסוהרים בשירות בתי הסוהר. אולם אין מדובר בהטבה לה זכאי בהכרח כל עובד מדינה. אחים ואחיות, מורים ומורות, לדוגמא, אינם זכאים לתשלום משכורת 13 כברירת מחדל.

כלומר, כפי שהזכרנו מוקדם יותר, תשלום משכורת 13 איננו זכות המוקנית לעובדים על בסיס דיני העבודה בישראל. זכות זו נגזרת מהסכמי העסקה או קיומם של תנאי העסקה מקובלים בארגונים וסקטורים מסוימים במשק.

 

מה דינה של משכורת 13 בהקשר לתשלום פיצויי פיטורים לעובד?

חשוב לדעת שבכל הנוגע לתשלום של פיצויי פיטורין לעובדים, משכורת 13 אינה נלקחת בחשבון בחישוב סכום הפיצויים לעובד, למעט מקרים ספציפיים שבהם הוזכר באופן מפורש במסגרת חוזה ההעסקה של העובד כי משכורת 13 כן תילקח בחשבון לעניין חישוב סכום פיצויי הפיטורין לעובד. הדבר נכון גם בהקשר לשכר הקובע לתשלום הפנסיה.

 

אילו רכיבי שכר רלוונטיים לחישוב פיצויי פיטורין לעובד לפי חוק פיצויי פיטורים

במסגרת תקנה 1 בחוק פיצויי פיטורים, מרכיבי השכר הנלקחים בחשבון בחישוב פיצויי הפיטורין לעובדים, הם – שכר הבסיס של העובד, תוספות יוקר, תוספות משפחה, תוספות וותק, תוספות מקצועיות ותוספות מחלקתיות. חוק פיצויי פיטורים קובע אם כן שמלבד הרכיבים הללו, תוספות אחרות לשכר לא תכנסנה לתחשיב פיצויי הפיטורים לעובד.

 

תוספות אמיתיות מול תוספות פיקטיביות לשכר הקובע לחישוב פיצויי פיטורים

על פי חוק פיצויי פיטורים – על מנת להגדיר מהו השכר הקובע לעניין תשלום פיצויי פיטורים לעובד, יש לבדוק אם משכורת 13 ששולמה לעובד היא אכן משכורת ששולמה כתוספת אמיתית לשכר שהינה בגדר הטבה, או כתוספת שהיא פיקטיבית שהיא בגדר ניסיון של המעסיק להקטין את השכר הקובע לעניין זכויותיו הפנסיוניות של העובד ופיצויי הפיטורים, אך למעשה מהווה חלק משכר היסוד של העובד.

ככל שמשכורת 13 שולמה לעובד כתוספת אמיתית לשכרו, שהיא בחזקת בונוס, היא לא תיכנס לתחשיב פיצויי הפיטורים. זאת היות ועל פי חוק פיצויי פיטורין, תוספות שכר שקבלתן תלויה בעצם קיומם של תנאים מסוימים או בגורמים ספציפיים, לא נכנסים לתחשיב של סכום פיצויי הפיטורים לעובדים בתור חלק מהשכר הקובע לתשלום הפיצויים.

הדבר נכון כפי שהזכרנו מוקדם יותר, גם בהקשר של הפקדות לקרן הפנסיה (או מכשירי חיסכון פנסיוני אחרים כדוגמת ביטוח מנהלים וקופת גמל), למעט מקרים שבהם הוגדר אחרת.

 

איך מתבצע חישוב פיצויי פיטורין לעובד בשכר חודשי שקיבל משכורת 13?

סעיף 12 בחוק פיצויי פיטורים קובע כי כאשר נקבע סכום פיצויי הפיטורין לעובדים בשכר חודשי, החישוב מתבצע לפי שכר של חודש עבודה אחד עבור כל שנת עבודה של העובד. יחד עם זאת, לא כל מרכיבי השכר נחשבים כחלק משכר העבודה לעניין זה.

כיצד יודעים, אם כן, אילו רכיבי שכר אמורים להיחשב כחלק מהשכר הקובע לחישוב פיצויי פיטורים ואילו לא? והאם משכורת 13 נכנסת למניין חודשי העבודה בהקשר זה? בתקנות פיצויי פיטורין ובמסגרת ההלכה הפסוקה בבתי המשפט לענייני עבודה, מתבצעת הבחנה בין רכיבי שכר שמהווים תמורה ישירה כנגד עבודתו של העובד ובין רכיבי שכר המהווים מענק, כפי שנפרט בהמשך.

 

מדוע לא מחשיבים את משכורת 13 כחלק משכר הבסיס של העובד?

סוגיה זו הובאה להכרעת בית הדין הארצי לעבודה כבר בשנות ה – 70 של המאה הקודמת.

במסגרת אחד התיקים שהגיעו לערכאה זו, טען עובד שתבע את מעסיקו, כי משכורת 13 ששולמה לו הייתה למעשה בחזקת תמורה ישירה בגין עבודתו ולא תוספת שניתנה כמענק או בונוס. לכן דרש העובד להתייחס למשכורת 13 בתור שכר עבודה שיכלל בחישוב פיצויי הפיטורין שלו.

אולם חרף הטענה שהעלה אותו עובד בתביעתו, לגבי היותה של משכורת 13 חלק אינטגרלי משכר העבודה שלו – מפאת העובדה שמשכורת 13 אינה נמנית עם רכיבי השכר המצוינים בסעיף 1 בתקנות פיצויי פיטורין, בית הדין הארצי לעבודה פסק שאין מקום להביאה בחשבון כחלק מהשכר הקובע לעניין תחשיב פיצויי הפיטורין לתובע.

 

נימוקי בית הדין הארצי לעבודה לעניין חוק פיצויי פיטורים ומשכורת 13

להלן הנימוקים שהציג בית הדין הארצי לעבודה בהקשר לפסיקתו בתביעה שנזכרה בשורות הקודמות:

“משקבע המחוקק בסעיף 13 לחוק כי בתקנות יקבעו המרכיבים של שכר העבודה הכולל שיובאו בחשבון שכר העבודה לעניין פיצויי פיטורין, אין להביא בחשבון מרכיב של שכר העבודה הכולל שלא נקבע כך בתקנות. מהאמור בסעיף 7 לעיל עולה כי “משכורת 13” היא אמנם “מרכיב של שכר העבודה הכולל”, אך אין למצוא מרכיב זה בתקנה 1 לתקנות, ועל כן אין להביאו בחשבון לעניין פיצויי פיטורין.”

 

על חשיבות הייעוץ המשפטי בנושא פיצויי פיטורים לעובד

במסגרת סקירה זו הסברנו מדוע משכורת 13 איננה נכנסת לתחשיב של סכום פיצויי הפיטורין לעובד. כאמור לעיל, היות ומשכורת 13 לא מופיעה במסגרת רשימת התוספות המנויות בתקנה 1 בתקנות פיצויי פיטורים, אין אפשרות לכלול אותה כחלק מהשכר הקובע לעניין תשלום פיצויי הפיטורין.

זאת ועוד – על פי טענתו של בית הדין הארצי לעבודה, משתמע מעצם היעדרה של משכורת 13 מרשימת התוספות המפורטת במסגרת תקנות פיצויי פיטורין, כי המחוקק מלכתחילה לא התכוון כי רכיב שכר זה יהיה רלוונטי לחישוב פיצויי פיטורין לעובדים. לכן ההלכה הפסוקה אינה תומכת בהוספתה לחישוב במרבית המקרים.

יחד עם זאת, היה ואתם סבורים כי מעסיקכם ניסה לפגוע בזכויותיכם באמצעות תשלום משכורת 13 כתוספת פיקטיבית, לשם הקטנת השכר הקובע לעניין תשלום זכויות פנסיונית ופיצויי פיטורין, כדאי לפנות להתייעצות עם עורך דין דיני עבודה.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
או השאירו פרטים בטופס ❯

מידע נוסף סביב הנושא

איסור על עישון במקומות עבודה

נושא העישון במרחב הציבורי מוביל לא אחת לחיכוכים בין מעשנים לבין אנשים שאינם מעשנים ומרגישים אי נוחות לנוכח סכנת העישון הפאסיבי ואי נעימות בעקבות החשיפה

תיבת הדואר האלקטרוני של העובד

עובדים רבים נוהגים להשתמש בתיבת הדואר האלקטרוני שלהם במהלך עבודתם לצרכים אישיים שאינם בהכרח קשורים בתפקידם. נשאלת אם כן השאלה: האם מדובר בהתנהלות לגיטימית מצד

חישוב שעות נוספות בימי מנוחה

בסעיף 17 בחוק “שעות עבודה ומנוחה – תשי”א, 1951” מוגדרת התמורה שתינתן לעובדים שהועסקו בימי המנוחה השבועית או בחגים. במדריך זה נסביר כיצד מתבצע חישוב

חוק פיצויי פיטורים – הלנת שכר

חוק פיצויי פיטורים התשכ”ג 1963, קובע כי עובד שהועסק לפחות במשך שנת עבודה מלאה ורצופה אחד אצל מעסיק מסוים ופוטר מעבודתו, יהיה זכאי לקבלת פיצויי

חובת הקטנת הנזק במשפט העבודה

חובת הקטנת הנזק במשפט העבודה במדינת ישראל, נגזרת מסעיף 14 בחוק החוזים (“תרופות בשל הפרת חוזה”), תשל”א – 1970. החובה הזו הופכת רלוונטית כאשר מתבצעת

חוקי מגן בתחום דיני העבודה

יחסי העבודה בין עובדים ומעבידים בישראל מוסדרים באמצעות חקיקה אשר מחייבת כל מעביד לספק זכויות אלמנטריות לעובדיו. החוקים הללו אלו נחשבים כחוקי מגן בתחום דיני

יחסי מרות במקום עבודה

יחסי מרות בעבודה הם נושא שנדון לא מעט בערכאות משפטיות ובפרט בהקשר של תביעות בגין הטרדה מינית בעבודה. אין ספק כי זהו נושא רגיש, הטומן

יחסי מרות בעבודה

יחסי מרות בעבודה והטרדות מיניות הם נושאים שנדונו לא מעט בערכאות משפטיות. מדובר בנושא רגיש, המקפל בתוכו דילמות לא פשוטות. הדילמות הללו נוגעות לקונפליקט בין

חוק פיצויי פיטורים

פוטרתם מעבודתכם? רוצים לדעת האם מגיעים לכם פיצויי פיטורים? הגעתם למקום הנכון! במאמר זה נפרט רבות על נושא הזכאות לקבלת פיצויי פיטורין על פי חוק

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה נחקק בעקבות הצורך באכיפתה של צורת העסקה הוגנת, מכבדת ושוויונית של כל שכבות האוכלוסייה בישראל. חוק זה מאפשר לשכבות אוכלוסיה מוחלשות

ארנסט גדייב עורך דין דיני עבודה
בּוֹרוּת תִרְמוֹס את הזכויות שלך, אל תתמודד לבד! עו"ד שראה הכל - זמין עכשיו לייעוץ מנצח!