אי ידיעה על זכות השימוע והמשמעויות שלה

לכל אזרח ותושב במדינת ישראל יש זכויות בסיסיות שאיש אינו יכול ואינו אמור למנוע ממנו. אחת הזכויות הבסיסיות הינה זכותו של כל אדם לשימוע לפני הגשת כתב אישום. מדובר בכתבי אישום בעבירות מסוג פשע, אשר דינן מאסר של שלוש שנים ומעלה.

מאליו מובן שגם בעבירות חמורות יותר, למעט עבירות ספציפיות המוגדרות בחוק, עומדת לחשוד הזכות לשימוע. מי חייב ליזום את השימוע? איך אמור החשוד לקבל את ההודעה על עריכת שימוע לפני הגשת כתב אישום? מה הדין במקרה של אי ידיעה על זכות השימוע? למה חשוב לשכור עורך דין כבר בשלב המוקדם של השימוע? בשורות להלן נעמיק את הדיון בנושא השימוע, המשמעות של אי ידיעה על זכות השימוע והתוצאות האפשריות שלה.

 

מהו בכלל שימוע, מתי ולמה עורכים אותו

שימוע לפני הגשת כתב אישום הוא דיון משפטי לכל דבר. הדיון מתנהל בין החשוד ובאי כוחו לבין נציגי התביעה. השימוע אמור להיערך בפני מי שאמור להחליט על הגשת כתב האישום כנגד החשוד, או לחילופין בפני אדם או בעל תפקיד שאותו אדם מינה לצורך העניין. עם זאת, הדיון המשפטי בהליך השימוע איננו מתנהל סביב ההאשמות עצמן אלא רק סביב הצורך או העדר הצורך בהגשת כתב אישום כנגד החשוד. 

 

עקרונות חשובים בהליך השימוע

להלן העקרונות המרכזיים בהליך השימוע, אותם חשוב להכיר:

 

  • הלגיטימיות של הליך השימוע: הליך השימוע מתקיים בהתאם לסעיף 60 א’ לחוק סדר הדין הפלילי, שנכנס לתוקף באמצע העשור הראשון של המילניום החדש. בסעיף הזה ובחוק בכלל מפורט אופן עריכת השימוע ומי אמור לקחת בו חלק.
  • מסירת הודעה לחשוד: על פי החוק במדינת ישראל, הודעה בדבר עריכת שימוע חייבת להימסר בדואר רשום לידי החשוד שלושים יום לפני מועד השימוע הצפוי. ספירת הימים לקראת השימוע מתחילה עם קבלת המכתב על ידי החשוד.
  • מהות השימוע: כאמור, השימוע איננו בשום פנים סוג של משפט זוטא ולא מתנהלים בו דיונים באשר להליך הפלילי. הדיון בשימוע נע סביב הצורך או העדר הצורך בהגשת כתב אישום, בין אם מפאת העדר אשמה ובין אם בגלל האינטרס הציבורי.
  • חובת היידוע מול זכות הוויתור: על התביעה חלה החובה ליידע את החשוד בכל הנוגע לזכותו לעריכת שימוע. אי מילוי חובת היידוע עלול לגרום לביטול כתב האישום בבית המשפט. מנגד, לחשוד עומדת הזכות להופיע לשימוע או להימנע ממנו, אם הדבר תואם את האינטרסים והכוונות שלו.
  • השימוע כזכות בסיסית: שימוע לפני הגשת כתב אישום הינו זכות בסיסית של החשוד. עם זאת, יש מקרים בהם עומדת לתביעה הזכות להימנע משימוע. בין השאר – אם החשוד נמצא במעצר, במקרים של אלימות במשפחה או מקרים מיוחדים שבהם מצאו הממונים על החקירה לנכון למנוע מהחשוד את הזכות לשימוע.

 

מי חייב ליזום את השימוע ואיך מתקבלת ההודעה על השימוע

כאמור, הזכות לשימוע עומדת לכל חשוד בעבירה מסוג פשע, שהעונש עבורה הינו שלוש שנות מאסר ויותר. מי שחייב ליזום את הליך השימוע היא הפרקליטות עצמה. מי שעורכים את השימוע חייבים ליידע את החשוד הן על עצם עריכת השימוע והן על מועד השימוע.

זאת, באמצעות מכתב רשום שיעבור אל החשוד ויאפשר לו להתכונן לשימוע. החשוד או באי כוחו רשאים לבקש דחייה של מועד השימוע, אם הצורך נובע מריבוי החומרים והצורך ללמוד היטב את המקרה. הדבר הנכון ביותר שחשוד יכול לעשות הוא להניח לעורכי הדין המיצגים אותו לנהל את השימוע ולהחליט אם הם מעוניינים בשימוע ואם לאו.

 

אי ידיעה על זכות השימוע והמשמעויות שלה

על פי החוק במדינת ישראל, כל אדם שעלול להפוך לנאשם בעבירה מסוג פשע, שדינה שלוש שנות מאסר ומעלה, חייב לעבור כאמור שימוע לפני הגשת כתב אישום נגדו. אי ידיעה על הזכות לשימוע – כלומר עצם העובדה שהחשוד אינו מודע לזכות שלו לעבור שימוע לפני הגשת כתב האישום, אינה פוטרת את התביעה מהצורך החוקי לערוך את השימוע.

גם אם החשוד טרם שכר עורך דין שייצג אותו במשפט, הרי שהדבר יקרה בסיכומו של עניין. ואם לעורך הדין המייצג את החשוד יתברר שלא נערך לחשוד שימוע מסודר העומד בדרישות החוק, עורך הדין ידרוש כמעט בוודאות לבטל את כתב האישום. ההיסטוריה מוכיחה שבמרבית המקרים בית המשפט נענה לתביעות מהסוג הזה ואכן מבטל את כתב האישום. 

  

למה חשוב לשכור עורך דין מיומן כבר בשלב השימוע?

כאמור, עריכת שימוע לחשוד בטרם הגשת כתב אישום מחויבת בחוק. לכאורה אפשר להגיע לשימוע בלי ליווי של עורך דין. ואולם הימנעות מצירוף עורך דין מטעם הנאשם לשימוע עלולה להתגלות כטעות. זאת, מהטעמים הבאים:

  1. הצגת טענות ההגנה בצורה מסודרת: עורך דין מסייע לחשוד להציג את הטענות שלו בצורה מסודרת, ברורה וכזאת שתוביל לדרישה לבטל את כתב האישום. גם אם כתב האישום לא יבוטל, סביר להניח שהצגה נכונה של הטיעונים עשויה לתרום להקלה של ההאשמות ואיתן גם של הענישה הצפויה.
  2. סיוע בבחירת האמירות: כמו שהשימוע נועד לאפשר לחשוד להימנע מהגשת כתב אישום נגדו, הוא באותה המידה יכול לשמש קרדום לחפור בו בידי התביעה, לתקן את כתב האישום לרעת החשוד דווקא. זאת, בגלל אמירה מפלילה כזאת או אחרת שלו במהלך שימוע. עורך דין פלילי המייצג את החשוד יקבע ביחד אתו בדיוק מה לומר ובעיקר – מה לא לומר במהלך השימוע.

 

בשורה התחתונה

עורך דין איכותי יכול למנוע מן החשוד להיכנס לצרות ולשפר אגב כך עמדות לקראת המשפט. לפעמים, ניהול נכון של השימוע עשוי אפילו לגרום לתביעה לבטל את כתב האישום. 

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

מדובר בדיון אשר מתקיים בטרם הגשת כתב האישום. הדיון המתקיים נעשה בין החשוד בעבירה ובין הצד התובע. ככלל, נערך השימוע בפני האדם שאמור להחליט בנוגע לכתב האישום נגד החשוד ומטרתו לתת הזדמנות לנאשם להביע את עמדתו וטיעוניו בנוגע לביצוע העבירה ולנסיבותיה.

מבחינת החוק, על כל אדם שחשוד בביצוע עבירה שדינה 3 שנות מאסר לפחות, לעבור הליך שימוע בטרם הגשת כתב האישום נגדו. במצב בו החשוד איננו יודע על קיום השימוע, נשללת בכך זכותו להביע את עמדותיו ו/או צידוקיו בנוגע לביצוע העבירה. אי ידיעת החשוד על זכותו לשימוע, לא פוטרת את ההליך המשפטי מקיום שימוע. בנוסף, במידה ואת החשוד מייצג עו”ד בהליך המשפטי שיבין בדיעבד כי נשללה זכותו של החשוד לדעת על השימוע ולהשתתף בו, יוכל הוא להשתמש באי הידיעה הזאת כעילה לביטול כתב האישום נגד החשוד.

יש ליידע את החשוד בנוגע לשימוע ולמועדו באמצעות מכתב רשום שיגיע לידיו של החשוד ויאפשר לו להתכונן לקראת השימוע.

ככלל, לחשוד יש אפשרות לדחות את מועד השימוע, באם הוא צריך יותר זמן להתכונן ולהיערך היטב לקראתו. במידה ויש עורך דין שמייצג את החשוד בתביעה, ההמלצה היא לתת לו לנהל את ההכנה לקראת השימוע.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
עורך דין פלילי סיוון כהן

עו”ד פלילי – סיוון כהן

שמי סיוון כהן ואני עורכת דין פלילי בעלת תואר ראשון במשפטים LL.B. ותואר שני בהצטיינות, שניהם באוניברסיטת בר אילן. התחלתי את דרכי בתחום המשפט הפלילי עוד בהיותי סטודנטית במשרד עריכת דין מוכר עד לפתיחת משרד עו"ד פלילי עצמאי. משנת 2011 אני מנהלת משרד עורכי דין פרטי ומעניקה שירות מקצועי בתחום הפלילי. המשרד שלנו נותן ליווי צמוד לקהל הלקוחות שלנו משלב החקירה ועד לתום ההליכים. הליווי כולל בתוכו: ייצוג בהליכי מעצר, ניהול תיקי הוכחות, עררים וערעורים ועוד. המשרד שלנו מעניק את השירות המקצועי והמסור ביותר לכל לקוחותינו.

או השאירו פרטים בטופס ❯

מידע נוסף סביב הנושא

חזרה מכתב אישום מול הרשות התובעת

חזרה מכתב אישום מול הרשות התובעת יכולה להתרחש במספר מצבים וסיטואציות, שיפורטו במסגרת מאמר זה. אולם יש לציין בתחילה כי כאשר ישנה חזרה מכתב האישום,

חוסר נכונות של הנאשם לגשת לשימוע

אחד המצבים הפחות נעימים הוא תרחיש בו אדם מתעורר בוקר אחד ומגלה שהוגש נגדו כתב אישום בגין עבירה שביצע לכאורה. בישראל, בדומה למרבית המדינות המתוקנות,

היעדר אשמה פלילית

כשאדם מעורב במקרה שיש בו חשד לעבירה פלילית, הדבר הראשון שחוקרי המשטרה עושים הוא לפתוח תיק פלילי כנגד החשוד. פתיחת התיק מאפשרת לחוקרי המשטרה לאסוף

היעדר עניין לציבור

בתחילת שנת 2019 נכנס לתוקף תיקון לחוק סדר הדין הפלילי. התיקון עוסק במקרים שבהם אין הצדקה, אינטרס או עניין ציבורי להעמדה לדין של חשוד בעבירה

ביטול כתב אישום עקב רשלנות התביעה

נאשם שכנגדו הוגש כתב אישום יכול לנסות לבטל אותו עוד לפני תחילת הדיונים. אחת האפשרויות הפחות מוכרות היא ביטול כתב אישום עקב רשלנות התביעה. מדובר

עריכת דין פלילי
עורך דין פלילי סיוון כהן - איתך לאורך כל הדרך!
עורך דין פלילי סיוון כהן
חבל שתשלם מחיר כבד! שיחת ייעוץ שֶׁתַּחֲסֹךְ לך טעויות של בית סוהר.