ערעור בזכות על החלטה בהליכי פש"ר
פסק הדין ניתן ב-יום שני 03 נובמבר 2008
בבית המשפט העליון בירושלים
ע"א  11117/07 - ט'
בפני:  כבוד הרשמת גאולה לוין
המערערים: 1. יהודית אריכא
 2. עמיאל אריכא באמצעות ב"כ עו"ד לאה בראון 
  
 נ  ג  ד
       
המשיבים: 1. עו"ד ארז חבר
 2. כונס הנכסים הרשמי
 3. פורמלי בנק דיסקונט בע"מ
 4. פורמלי הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
 5. בנק מזרחי טפחות בע"מ
 6. המגן חברה לביטוח בע"מ
 7. בנק הפועלים בע"מ
 8. ירון בוארון
 
החלטה
 
לפניי בקשה מטעם המשיב 1 למחיקת הערעור שבכותרת.
1. ההליך נסוב על שתי החלטות של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, שניתנו במסגרת הליכי פשיטת רגל המתנהלים בעניינם של המערערים, אשר הוכרזו (ביום 19.2.2004) כפושטי רגל. משיב 1, עו"ד ארז חבר, מונה כנאמן לנכסיהם של פושטי הרגל (להלן – הנאמן). במסגרת הליכים אלה, הגישו המשיבים 6-3 תביעות חוב נגד המערערים. הנאמן, מצידו, החל בהליכים למכירת נכס מסחרי שבבעלות מערער 2 (להלן – המערער), המשועבד לטובת בנק הפועלים להבטחת תשלום הלוואות שנטלו המערערים ומושכר לבנק הפועלים. ביום 23.1.2007 אישר בית המשפט לנאמן לממש את הנכס המסחרי. בד בבד, פעלו המערערים לפרעון חובותיהם למשיבים 3-6 באמצעות חתנם, שלא דרך קופת פשיטת הרגל. על רקע זה הגישו המערערים (ביום 6.8.2007) בקשה לביטול צווי פשיטת הרגל (בש"א 16209/07). נטען בה כי משיבים 6-3 הסכימו להגיע להסדר לסילוק החוב, קיבלו את התשלומים ואישרו כי חובם של המערערים סולק. במסגרת הבקשה התבקש בית המשפט להורות לנאמן לחדול מהליכי המימוש של הנכס המסחרי. ביום 19.9.2007, ובטרם התקבלה החלטה בבקשת המערערים לביטול הליכי פשיטת הרגל, הגיש הנאמן בקשה לאשר הסכם למכירת הנכס המסחרי לבנק הפועלים (בש"א 18653/07).
2. בית המשפט המחוזי נעתר (ביום 20.11.07) לבקשתו של הנאמן לאישור הסכם המכר עם בנק הפועלים. בהחלטה נקבע כי "הגם שטרם ניתנה החלטה בבש"א 16209/07, לאור דחיפות העניין ובשים לב לעמדת הכנ"ר, מתקבלת בזאת הבקשה בתיק בש"א 18653/07". בסמוך לאחר מכן, ביום 29.11.2007, דחה בית המשפט את בקשת המערערים לביטול צווי פשיטת הרגל. באותה החלטה נקבע כי פירעון החובות היה צריך להתבצע תוך שיתוף פעולה מלא עם הנאמן, ונקיטת פעולות רק במסגרת פקודת פשיטת הרגל. בדחותו את הבקשה הורה בית המשפט כי מן הדין שכל הכספים שהתקבלו בידי הנושים יועברו לקופת פשיטת הרגל. כנגד שתי החלטות אלה הוגש (ביום 30.12.2007) הערעור שבכותרת.
3. ביום 21.8.2008 הגיש הנאמן בקשה למחיקת הערעור. נטען בה כי הדרך להשיג על החלטת בית המשפט המחוזי מיום 20.11.2007 הייתה בדרך של בקשה לרשות ערעור, אותה היה על המערערים להגיש תוך 30 ימים. תחת זאת הוגש ערעור ללא קבלת רשות, וזאת לאחר שחלפו 41 ימים ממתן ההחלטה. הנאמן מוסיף וטוען כי אף אם יש לראות בהחלטה לאישור מכר משום פסק דין ולא "החלטה אחרת", הרי שמניין הימים להגיש ערעור מתחיל מיום שניתן האישור למימוש הנכס. במקרה דנן, אושר מימוש הנכס עוד ביום 23.1.2007, עשרה חודשים לפני הגשת הערעור.  
4. המערערים, מנגד, סבורים כי האישור שנתן בית המשפט המחוזי לנאמן למכור את הנכס הינו "צו בפשיטת רגל" מאחר שהוא ניתן במסגרת הפעלת סמכותו המיוחדת של בית המשפט לענייני פשיטת רגל. המערערים מוסיפים כי אפילו היה מקום לקבוע כי ההחלטה אינה צו בפשיטת רגל, הרי שההחלטה סיימה את מכירת הנכס לבנק הפועלים, ולפיכך, על פי דיני הערעור הכלליים, יש לסווגה כ"פסק דין" עליו ניתן לערער בזכות.
5. כאשר מדובר בהליכי פשיטת רגל, הכללים בעניין ערעור שונים מן הכללים הרגילים הנוהגים בהליכים אזרחיים. בענייני פשיטת רגל, קובע סעיף 182 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, כי קיימת זכות ערעור על "צו בפשיטת רגל". בפסיקה נקבע כי צו כאמור הינו צו הניתן על ידי בית המשפט "במסגרת הפעלת סמכותו המיוחדת לפי הפקודה כבית משפט לענייני פשיטת רגל" (בש"א 998/92 בן ציון נ' בנק ארץ ישראל בריטניה, פ"ד מו(2), 749; ע"א 93/69 ברנדר נ' מרקו מטרי ובניו, פ"ד כג(2) 127). בגדר "צו בפשיטת רגל" באים, בין היתר, צו כינוס, הכרזת פשיטת רגל וצו הפטר. מנגד, החלטות של בית משפט שאינם מסווגות כ"צו בפשיטת רגל", כדוגמת החלטות בעלות אופי דיוני והחלטות הנשענות על עקרונות משפט כלליים, ניתן לערער עליהן בהתאם לדיני הערעור הרגילים (ראו, ע"א 7829/04 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נ' פאן אל-א סחר בינלאומי פ.א. בע"מ (בפירוק). כלומר, כאשר עסקינן בהחלטה המהווה "פסק דין" יהא הערעור בזכות, ואילו כאשר מדובר בהחלטה המסווגת כ"החלטה אחרת" תהא ההשגה על דרך הגשת בקשה לרשות ערעור (ראו, רע"א 4569/91 סבג נ' כונס הנכסים הרשמי, פ"ד מו(3), 811).
6. על פי אמות מידה אלה, עומדת למערערים זכות ערעור על ההחלטה מיום 20.11.2007 לאשר את מכירת הנכס המסחרי לבנק הפועלים. גם אם אין לראות בהחלטה משום "צו בפשיטת רגל" בו מפעיל בית המשפט את הסמכויות המיוחדות הנתונות לו על פי הפקודה, הרי שההחלטה מהווה "פסק דין". באותה החלטה סיים בית המשפט את מלאכתו בבקשה שהוגשה לו בעניין הסכם המכר עם בנק הפועלים, אף שהליכי פשיטת הרגל נמשכים (השוו, רע"א 627/88 סולל בונה בע"מ נ ' אחים גולדשטיין חברה לשיכון ופיתוח בע"מ, פ"ד מב(4) 393). הוא הכריע סופית בשאלה האם הנכס המסחרי יימכר לבנק הפועלים ובאילו תנאים. לא מצאתי יסוד לטענת הנאמן כי מניין הימים להגיש ערעור צריך להתחיל ביום שניתן האישור למימוש הנכס. בעוד שההחלטה לאפשר לנאמן לפעול למימוש הנכס אינה מהווה החלטה סופית בעניין הנכס, בניגוד ההחלטה המאשרת את הסכם המכר מסיימת את הדיון בעניין והופכת את המימוש לעובדה מוגמרת. מכאן שדווקא ההחלטה המאוחרת יותר, מיום 20.11.2007, היא החלטה המהווה "פסק דין" שהערעור עליו – בזכות. נמצא, כי הערעור הוגש כדין, ובתוך המועד הקבוע בחוק להגשתו.
 סיכומו של דבר, הבקשה למחיקת הערעור נדחית. הערעור ימשיך להתברר כסדרו. המשיבים יגישו את סיכומי טענותיהם עד ליום 30.11.2008. סיכומי תשובה יוגשו, אם חפצים המערערים בכך, עד יום 25.12.2008. בשולי הדברים יצוין כי משיב 6 הודיע (ביום 9.9.2008) כי אין לו עניין בהליך שבכותרת. נוכח הודעה זו יסווג משיב 6 כמשיב פורמאלי ויהא פטור מהגשת כתבי בי דין ומהתייצבות לדיונים. הנאמן ישלם למערערים שכר טרחת עורך דין בגין בקשה זו בסך של 2,500 ₪. ההחלטה תומצא לבעלי הדין ללא דיחוי באמצעות הפקסימיליה ותתויק בתיקי השופטים אשר ישבו בדין.
5129371
גאולה לוין 54678313-11117/07
5467831354678313ניתנה היום, ה' חשוון תשס"ט (3.11.2008).
  גאולה לוין
    ר ש מ ת
 
 
 
משרדי עו"ד, עורכי דין, מגשרים, נוטריונים, שירותים לעורכי דין